NAUČNÁ STEZKA – KRÁSY LUŽNÍHO LESA

V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Mníchova Lehota a projektu „Na kole k přírodním a kulturním památkám“ byla realizována naučná stezka. Ta má deset zastavení a vede návštěvníka z centra obce k lužnímu lesu podél rybníka a cenných polních mokřadů. Naučné tabule s informacemi o přírodních krásách lokality jsou doplněny prvky k posezení a ke […]

Předprostor smuteční síně

V rámci návrhu měl být řešen pouze osazovací plán v konceptu zpracovaném architektem stavby.  V místě se nacházely stromy, především borovice, myrobalán a smrky. Asanací smrků se pohledově uvolnil travnatý parter. Kombinací dřevin v živém tvarovaném plotě a se zapojením dlouho kvetoucích perovskií vznikl reprezentativní nástup do smuteční síně. Zadní svah byl dodatečně řešen jako okrasný sezónní záhon, který […]

Koncepční strategická studie urbanistického prostoru

Hlavním cílem studie bylo nastavení realizovatelné koncepce. Bylo nezbytné vyřešit neustálé problémy týkající se organizace území ve vazbě na změnu životního stylu obyvatel v památkové zóně městského obvodu. Hlavním úkolem bylo území důkladně zanalyzovat a definovat v něm jeho struktury, bariéry a limity. Návrh navyšuje kapacitu parkovacích míst, respektuje potřeby chodců a vytváří příjemný a dobře fungující […]

Veřejná prostranství města Tábora

Územní studie veřejných prostranství byla vypracována jako základní materiál pro veřejná prostranství města Tábora. Řeší především prostorové uspořádání a funkční členění veřejných prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru a provázanost s územním plánem města. STUPEŇ DOKUMENTACE: ÚS  INVESTOR: město Tábor  GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier T-plan, s.r.o.  […]

Posezení u domova seniorů

Domov seniorů pečuje ve velkém procentu o klienty se zhoršenou funkcí pohybu. Vytvoření prostorné plochy, kde by senioři mohli trávit společně čas venku, bylo hlavní linkou zadání. V místě, určeném k vytvoření zpevněné plochy, stála dřevěná pergola v trávníku, která byla přístupná především zaměstnancům domova. Doplněním o další pergolu, s respektováním tvarosloví a materiálového řešení již existujícího objektu, a […]

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ JANA NOHÁČE

Z dotačního programu NPŽP Přírodní zahrady byla zafinancována úprava zahrady Základní školy Jana Noháče ve Staré Břeclavi. Zahrada byla doplněna o prvky, které umožňují výuku venku na čerstvém vzduchu: o dřevěnou terasu s lavicemi a tabulemi, o zastínění pískoviště, bedny na přírodniny, vyvýšený záhon na bylinky a další prvky. Odclonění sousední zahrady je řešeno pomocí velkoformátových […]

ZAHRADA S PIVOŇKAMI

Zahrada byla realizovaná na velmi suché a kamenité půdě. Bylo třeba v ní vyřešit umístění či zakomponování několika objektů a ploch a přizpůsobit se jejich charakteru i charakteru samotného domu. Návrh řeší předprostor domu a zahradu za ním. Realizace probíhala postupně svépomocí. STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: soukromá osoba ROZLOHA: 880 m2  DATUM PROJEKTU: 2017  REALIZACE: 2018 

ZFP / moderní budova s moderním předprostorem

Netradiční fasáda v odvážné černé barvě vyžadovala odvážné a moderní řešení úpravy předprostoru. Rozložení záhonů reagovalo na původní návrh architekta budovy a doplňovalo jej o provozní limity dané především blízkostí rušné křižovatky s přechodem pro chodce a přítomností sloupů, které štěpí daný prostor. Zapojení okrasných travin a trvalek s úzkým listem podtrhuje moderní řešení místa. Rašící traviny postupně […]

PRŮMYSLOVÝ AREÁL

V areálu stavebnin byly řešeny vegetační úpravy s předem daným prostorovým a materiálovým řešením. Zadáním bylo mj. snížit prašnost směrem k ulici Palackého a navrhnout jednoduché řešení realizovatelné svépomocí. Návrh se skládá z liniových a solitérních výsadeb stromů s podrostem živých plotů a vertikálních výsadeb popínavých rostlin. Byly zde využity všechny stávající listnaté stromy, z nich některé […]