Úprava okolí smuteční síně

Projekt obnovy zeleně bezprostředně navázal na rekonstrukci smuteční síně, jejího okolí a parkoviště u hřbitova v Kosticích. V rámci projektu se podařilo několik parkovacích míst přeměnit v ostrůvky a tak celkový počet stromů navýšit. Výsadby trvalkových a keřových záhonů jsou pojaty minimalisticky a opakuje se zde ve větších plochách několik druhů rostlin. Před smuteční síní jsou ve větší […]

Analýza a studie veřejného prostoru obce

Cílem studie byla lokalizace a tvorba náměstí, které obec Kostice nyní postrádá, ačkoliv se slovo náměstí do názvů jedné z ulic v centru promítá. Z podrobných analýz vyplynulo jak vytvoření nového náměstí, tak další úpravy prostoru vedoucí k jejímu zobytnění. V návrhu je řešena potřeba šetrného nakládání s dešťovou vodou, ozelenění ulic a usměrnění parkování. Některá místa jsou řešena ve […]

Výsadby u Sportklubu

V návaznosti na stavbu restaurace Sportklub byly realizovány výsadby v novém sportovně-rekreačním areálu v Kosticích. Kromě výsadeb stromů byly vysázeny i záhony keřů a trvalek kolem samotné budovy i podél nového parkoviště. Jejich složení a uspořádání reflektuje světelné podmínky a provozní vztahy. Důraz je kladen na celoroční atraktivitu a nízkou náročnost na údržbu. STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: […]

Studie veřejných prostranství města

Návrhu předcházela spolupráce s veřejností formou ankety a workshopu. Cílem bylo přetvoření stávajícího náměstí, využívaného především k parkování aut mezi nevyužívanými zastíněnými plochami zeleně s nefunkčními trávníky a mobiliářem. Bylo navrženo reprezentativní náměstí s centrální dlážděnou plochou, vizuálně se zahušťující do středu, kam navádí návštěvníky. Má sloužit k setkávání, odpočinku i pořádání trhů či kulturních akcí. Součástí návrhu je […]

NAUČNÁ STEZKA – KRÁSY LUŽNÍHO LESA

V rámci přeshraniční spolupráce s obcí Mníchova Lehota a projektu „Na kole k přírodním a kulturním památkám“ byla realizována naučná stezka. Ta má deset zastavení a vede návštěvníka z centra obce k lužnímu lesu podél rybníka a cenných polních mokřadů. Naučné tabule s informacemi o přírodních krásách lokality jsou doplněny prvky k posezení a ke […]

Předprostor smuteční síně

V rámci návrhu měl být řešen pouze osazovací plán v konceptu zpracovaném architektem stavby.  V místě se nacházely stromy, především borovice, myrobalán a smrky. Asanací smrků se pohledově uvolnil travnatý parter. Kombinací dřevin v živém tvarovaném plotě a se zapojením dlouho kvetoucích perovskií vznikl reprezentativní nástup do smuteční síně. Zadní svah byl dodatečně řešen jako okrasný sezónní záhon, který […]

Revitalizace nábřeží řeky Moravy

Klíčem k propojení řeky a města je co nejkratší provázání významných veřejných prostorů a nábřeží. Vytvořením nové městské osy v podobě pěší zóny U Brány a lávky přes Moravu vzniká nová urbanistická hodnota skýtající bezpočet možností využití. Budoucí výstavba obchvatu následně nabízí možnost zklidnění ulice Velehradské a odstranění poslední a největší bariéry mezi městem a řekou. Mezi […]

Koncepční strategická studie urbanistického prostoru

Hlavním cílem studie bylo nastavení realizovatelné koncepce. Bylo nezbytné vyřešit neustálé problémy týkající se organizace území ve vazbě na změnu životního stylu obyvatel v památkové zóně městského obvodu. Hlavním úkolem bylo území důkladně zanalyzovat a definovat v něm jeho struktury, bariéry a limity. Návrh navyšuje kapacitu parkovacích míst, respektuje potřeby chodců a vytváří příjemný a dobře fungující […]

Veřejná prostranství města Tábora

Územní studie veřejných prostranství byla vypracována jako základní materiál pro veřejná prostranství města Tábora. Řeší především prostorové uspořádání a funkční členění veřejných prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru a provázanost s územním plánem města. STUPEŇ DOKUMENTACE: ÚS  INVESTOR: město Tábor  GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Atelier T-plan, s.r.o.  […]

Soutěžní segmenty pro Lipovou ratolest

Parčík za Medicentrem je frekventovanou zelenou křižovatkou, která většinu dne funguje jako průchozí místo pro žáky nedaleké školy a ostatní návštěvníky parku. Blízkost nemocnice a nevyužitý potenciál místa vedl k nápadu vytvořit zajímavý prvek, který by poskytl posezení pro návštěvníky Medicentra a zároveň identifikoval prostor v rámci ostatních parčíků městské části Poruba. Tato myšlenka znovu ožila s nápadem […]