Úprava okolí smuteční síně

Projekt obnovy zeleně bezprostředně navázal na rekonstrukci smuteční síně, jejího okolí a parkoviště u hřbitova v Kosticích. V rámci projektu se podařilo několik parkovacích míst přeměnit v ostrůvky a tak celkový počet stromů navýšit. Výsadby trvalkových a keřových záhonů jsou pojaty minimalisticky a opakuje se zde ve větších plochách několik druhů rostlin. Před smuteční síní jsou ve větší […]

Analýza a studie veřejného prostoru obce

Cílem studie byla lokalizace a tvorba náměstí, které obec Kostice nyní postrádá, ačkoliv se slovo náměstí do názvů jedné z ulic v centru promítá. Z podrobných analýz vyplynulo jak vytvoření nového náměstí, tak další úpravy prostoru vedoucí k jejímu zobytnění. V návrhu je řešena potřeba šetrného nakládání s dešťovou vodou, ozelenění ulic a usměrnění parkování. Některá místa jsou řešena ve […]

Výsadby u Sportklubu

V návaznosti na stavbu restaurace Sportklub byly realizovány výsadby v novém sportovně-rekreačním areálu v Kosticích. Kromě výsadeb stromů byly vysázeny i záhony keřů a trvalek kolem samotné budovy i podél nového parkoviště. Jejich složení a uspořádání reflektuje světelné podmínky a provozní vztahy. Důraz je kladen na celoroční atraktivitu a nízkou náročnost na údržbu. STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  INVESTOR: […]

Větrolamy a biokoridory

V rámci komplexních pozemkových úprav v katastru Kostic byly navrženy Plány společných zařízení, jejichž součástí jsou prvky Územního systému ekologické stability i opatření proti větrné erozi. Obec Kostice aktivně přistoupila k jejich realizaci a během několika let se podařilo vyprojektovat i zrealizovat mnohé biokoridory i větrolamy. Získali jsme na jejich realizaci dotace z Nadace Partnerství, Norských fondů, SFŽP nebo […]

Revitalizace nábřeží řeky Moravy

Klíčem k propojení řeky a města je co nejkratší provázání významných veřejných prostorů a nábřeží. Vytvořením nové městské osy v podobě pěší zóny U Brány a lávky přes Moravu vzniká nová urbanistická hodnota skýtající bezpočet možností využití. Budoucí výstavba obchvatu následně nabízí možnost zklidnění ulice Velehradské a odstranění poslední a největší bariéry mezi městem a řekou. Mezi […]

Zahrada s koupacím biotopem

Stavba rodinného domu se zahradou s sebou nese velká očekávání. Majitelé si přáli koupací jezírko, terasu, pergolu, sprchu, posezení u ohniště, zahrádku, kde mohou pěstovat zeleninu, a místo pro velkou třešeň. Prostorové řešení a zapracování všech požadavků majitelů, s doplněním kvetoucích záhonů a pohledovým odcloněním parkovacího stání pomocí jednoduché treláže, ukazuje na důležitost komunikace a zapojení […]

Soutěžní segmenty pro Lipovou ratolest

Parčík za Medicentrem je frekventovanou zelenou křižovatkou, která většinu dne funguje jako průchozí místo pro žáky nedaleké školy a ostatní návštěvníky parku. Blízkost nemocnice a nevyužitý potenciál místa vedl k nápadu vytvořit zajímavý prvek, který by poskytl posezení pro návštěvníky Medicentra a zároveň identifikoval prostor v rámci ostatních parčíků městské části Poruba. Tato myšlenka znovu ožila s nápadem […]

Park Roosveltova

Místodržitelský palác se stává určujícím prvkem definujícím nové prostory parku Rooseveltova. Zpevněné plochy jsou zrcadlem symetrické barokní fasády a spolu s jasně definovanými pěšími trasami tvoří protiklad nepravidelně rozmístěným stromům. (M.A. Svatopluk Sládeček) Prostor parku chápeme jako venkovní galerii, která se odehrává také ve skladbě současných exotických dřevin. S exoty je počítáno i při nových výsadbách. Stávající stromy budou v […]

Revitalizace Štěpánčina Parku

Parky 19. století byly plné exotických rostlin, ty jsou pilíři také našeho návrhu. Vytváříme soudobé arboretum vyvíjející a proměňující se v čase.  Park je protkán sítí promenádních cest, doplněných osvětlením a mobiliářem. Retenci dešťové vody řešíme celoplošně, systémem na sebe navazujících prvků. STUPEŇ DOKUMENTACE: architektonická soutěž  INVESTOR: město Prachatice  SPOLUAUTOR PROJEKTU: Ing. Andrea Junková  

Zahrada u novostavby

V zahradě jsou na přání klienta využity červenolisté kultivary rostlin, k nimž je barevně doladěna celá kompozice. Úkolem bylo vyřešení terénních rozdílů mezi terasou a zahradou (1,9 m, na délce 11,5 m), vytvoření pobytové plochy, užitkových záhonů, odclonění od sousedů a umístění rostlin kvetoucích průběžně po celé vegetační období. STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS  ROZLOHA: 365 m2  DATUM PROJEKTU: […]